Inklusion

 Inklusionsbegrebet dækker over alle typer af ekstra ressourcer, som tilknyttes undervisningen eller SFO/SFK-tid, med henblik på at inkludere alle i fællesskabet.

”Alle har ret til at være en del af fællesskabet! Det er ikke den enkelte, der skal tilpasse sig fællesskabet – men fællesskabet, der skal tilpasse sig alle dets medlemmer.”

Inklusion er et menneskesyn.

• Traditionel specialundervisning, AKT, DA2, læseklassetimer, støttetimer, tolærertimer foregår som udgangs-punkt i den almindelige undervisningssituation.

• Skolens ressourceteam – kaldet Inklusionsteamet – består af tre lærere og en pædagog med særlige kompetencer indenfor inklusion, AKT, læsning og Dansk som andet sprog.

• Inklusionsteamet har det daglige ansvar for det samlede arbejde med inklusion ved skolen. Teamet arbejder efter et koncept, som er udarbejdet af Rudersdal kommune og som alle er forpligtet på at følge. Systemisk tænkning danner fundamentet i inklusionsarbejdet ved Rudersdal kommunes skoler.

• Konceptet er bygget op omkring supervision af lærere og pædagoger, handleplaner og tæt forældreinddra-gelse.

• Der er ansat en fuldtids støttepædagog ved skolen. Denne varetager støtten af elever med vidtgående behov efter aftale med Inklusionsteamet og skolelederen.

• Konceptet er nyt og skal for alvor løbes i gang i 2014-15.

• Inklusionsteamet har gennemført en systemisk uddannelse i skoleåret 2013-14, ligesom der løbende følges op på deres faglige niveau via uddannelse og netværksarbejde.

• Inklusionsteamet har et tæt samarbejde med skolens psykologer og skolelederen.

 

Klagenævnet for Specialundervisning har udgivet en forældrepjece med vejledning om specialundervisning til børn i folkeskolen. Pjecen informerer kort om reglerne på specialundervisningsområdet, herunder hvilke muligheder og rettigheder forældre har. Pjecen oplyser blandt andet om, at en beslutning om at tildele eller afslå specialundervisning er en afgørelse, som forældrene kan klage over.

Læs pjecen her:
Forældrepjece